[17 พฤษภาคม 2562] ประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา