[5 มีนาคม 2563] สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ