[14 มกราคม 2564] สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคามร่วมปรึกษาหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม