เผยแพร่ผลงานวิจัย : เรื่อง การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นางสุชาวดี พรหมทา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปีที่วิจัย 2561


ผู้ดูแลระบบ | 2019-01-24 17:12:12

เรื่อง               การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ชื่อผู้วิจัย          นางสุชาวดี   พรหมทา

สถานที่ทำวิจัย   โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ปีที่วิจัย            2561

บทคัดย่อ

        การวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของนักเรียนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/17ก โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปีการศึกษา 2561  2) เพื่อศึกษาจุดเด่น จุดด้อย  ที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงนักเรียนแต่ละคนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/17ก โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปีการศึกษา 2561  และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบ   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียนแต่ละคนและทุกคนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/17ก โรงเรียนสารคามพิทยาคม ปีการศึกษา 2561  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/17ก  จำนวน  1 ห้อง  28 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม , แบบการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่า

 1. ภูมิหลังของครอบครัวนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา – มารดา
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) เฉลี่ย ระหว่าง 3.51-4.00 จำนวน 3 คน
                                           เฉลี่ย ระหว่าง 3.10-3.50 จำนวน 21 คน
                                           เฉลี่ย ระหว่าง 2.50-3.00 จำนวน 4 คน
 3. ผลการทดสอบก่อนเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มกลาง 3-5 คะแนน  18 คน
 4. พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนน้ำหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 28  คน
 5. วิเคราะห์ผู้เรียนตามแบบทฤษฏีพหุปัญญา ( Multiple  Intelligences )   นักเรียนมีความสนใจในด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวและมีความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์
 6. วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบกราซา
          นักเรียน  18  คน   ชอบวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
          นักเรียน  9  คน   ชอบวิธีการเรียนแบบมีส่วนร่วม
          นักเรียน  3  คน   ชอบวิธีการเรียนแบบหลีกเลี่ยงและแบบพึ่งพาและแบบแข่งขัน