เผยแพร่ผลงานวิจัย : เรื่อง ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา เพื่อหนุนเสริมสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา


ผู้ดูแลระบบ | 2020-10-03 15:01:35

หัวข้อวิจัย  ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา เพื่อหนุนเสริมสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

ผู้ดำเนินการวิจัย ดร.ทิวารัตน์ ประเสริฐสงั ข์ และดร.จรูญ เบญมาตย์

ที่ปรึกษา         รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

หน่วยงาน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปี พ.ศ.  2562

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ หนุนเสริมการผลิตครูพลศึกษา 2) เพื่อศึกษาความต้องการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตครูพลศึกษา    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรครศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 150 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการคำนวณโดยใช้สูตร Yamane’(1973) จำนวน 109 คน  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อหนุนเสริมการผลตครูพลศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า คุณภาพและปริมาณของสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกายภาพ รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการให้บริการ ตามลำดับ 2) ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อหนุนเสริมการผลิตครูพลศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความต้องการในการใช้นวัตกรรมการศึกษาที่เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ นวัตกรรมสื่อการสอน รองลงมาคือ นวัตกรรมการเรียนการสอนนวัตกรรมการประเมินผล นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร และนวัตกรรมการบริหารจัดการ ตามลำดับ