ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ 2564


ผู้ดูแลระบบ | 2020-11-24 11:45:17ดาวน์โหลด:

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบฟอร์ม Template Research Proposal 64

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชั้น 3  อาคาร 15 ชั้น  โทรศัพท์  0-4372-2118-9 ต่อ 319, 320  E-mail: research_rmu@hotmail.com
http://www.research.rmu.ac.th