Fundamental Fund: FF 2567เอกสารดาวน์โหลด: 

           1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
           2) เป้าหมายและความคาดหวังของการสนับสนุนงบประมาณเพื่องานมูลฐาน (Fundamental Fund)
           3) การจัดทำคำของบประมาณที่มีคุณภาพ
           4) ระเบียบงบประมาณที่เปลี่ยนไป
           5) ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและจัดสรรงบแก่หน่วยงานในระบบววน2565
           6) PPTแผนด้านววน66-70
           7) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Fundamental_Fund_2567)
           8) แบบฟอร์มแตกตัวคูณข้อเสนอโครงการ

               * ส่งเอกสารการตีพิมพ์บทความวิจัยได้ ที่นี่
               ** Download File ทั้งหมดใน Google Drive ได้ ที่นี่

*** นักวิจัยส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นไฟล์ดิจิทัล ดังนี้
           1. ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (PDF) 
           2. ไฟล์แตกตัวคูณ (EXCEL)
           ที่อีเมล research@rmu.ac.th ภายในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 23.59 น.
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่นำส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา
หลังกำหนดเวลาดังกล่าวและผลการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

การติดต่อสอบถาม:

           สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ผู้ประสานโครงการวิจัย คุณกฤษฎา แสนบัวคำ มือถือ 089 944 8023 โทรภายใน 320